ﺧﺪﺍﯾﺎ باﻭﺭ ﮐﻦ ﻣﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ
ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭیما
ﺑﺠﻨﺐ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ ... آی های اگه هستی با توام