هنوز از خواب بیدار نشدم ذهنم بیدار شده و شروع کرده رویا ساختن در مورد زندگی مشترک اینکه با یک زنی ازدواج کرده ام چند سالی از خودم بزرگتر و منم سالم! لعنتی اینقدر منو به این طرف و آن طرف نبر بذار آروم باشم...چرا ذهن یه دکمه خاموش شدن ( خفه شو) نداره؟ این خودش یه باگ بزرگ آفرینش ِ که باید با یه آپدیت کُلی رفع بشه