آدم اگه نتونه احساساتش، اعم از شادی خشم غم و هرچی رو کلمه کنه انگار فلجه...
متنفرم از این دنیا و آدم هاش