من رضا هستم یک معتاد به خودارضایی در حال ترک هستم که بعضی مواقع لغزش مینکنم ... میخام خودمو دواره بسازم امروز روز اولی پاکی هستم ورز اول بدون خطا کردن و پاک بودن