چرا هیچ انگیزه ای برای انجام هیچ کاری ندارم؟ این وضعیت چندین سال همراه من یعنی دقیقا بعد اولین عمل جراحی که انجام داده ام. زندگی تقسیم شده به دو قسمت قبل از عمل جراحی و بعد از عمل جراحی
نمیدونم امکانش هست که این انگیزه به وجود بیاد یا نه؟