بهم یه خط و یه گوشی دادن برای تماس گرفتن 0912 اصلا خوشم نمیاد حال بهم زدن اوضاع گوه و گنده ! اه