بازم شب شد و هجوم درد های جسمی و روحی و افکار رویاپردازی