با احتیاط به آدم ها نزدیک شو می‌آیند تا بگویند وضع همه همین است و شاکر خدایند که سالم اند و توام باید شُکرگذار باشی که شرایط ت ت بدتر معلول های دیگر نیست