چرا هیچ چیزی توی این زندگی من تموم نمیشه ... چرا یک روز شاد توی زندگیم نیست ... من کمی شادی میخام و نشاط بدون هیچ گونه درد کشیدن