حالم خوب نیست داغون نه از لحاظ جسمی بلکه از لحاظ روحی و روانی