دنیا پر از واقعیت‌های آزار دهنده و درد و رنج‌های کاذبه که بیشتر از واقعیت هاش آزار ت میده