از سرکار که برگشتم تا حالا از درد پا روی مبل افتاده ام و هیچ کاری نمی تونم بکنم انگار پای چپم میخاد از لگن کنده بشه.لعنتی یا تموم بشو با تمومم کن بمیرم تحمل تو ندارم