باید یه نوشته بندازم گردنم که روش نوشته باشه:
من درونگرام، کلا حرف نمیزنم
شما بیا حرف بزن، من جواب میدم