چرا یکهویی کسی وارد زندگی من نمیشه که من تشکر کنم از خودم که اجازه نداده ام کسی وارد زندگی م بشه