اون همکارم رفته مسافرت منم کارهامو تا ساعت ۱۱ انجام دادم بیکار نشستم نمیدونم چکار کنم؟ الان هم اومدم کافل پنیری بگیرم برای ناهار بدون قارچ و هرگونه سُس ِ