صبح که از خواب پا میشم یاد جمله‌ی مرحوم استیو جابز میفتم که میفرماید: "اگر بی هدف از خواب بیدار شدید بهتره برگردید و بخوابید" و بعد می‌خوابم.


پس نوشت : بی هدف بیدار شدم اما مجبورم برو سرکار