انتخاب واحد تمام شد 13 واحد گرفتم حالا ححذف و اضافه هم برم یه تک واحد دیگه آزمایشگاه ست هم بگیرم تمام بشه بره پی کارش دیگه باید درس بخونم جدی جدی هم باید بخونم