از خودم متنفرم بابت این زندگی مزخرف ی که برای خودم ساختم، باید تغییرش بدم