سرکلاه چند تا از بچه های قسمت حسابداری پیدا شد ... و من هنوز توی قسمت خودمون تنها هم البته یه نیم ساعت دیگه میرم خونه !