امروز هم تنهام توی دفتر کسی نیموده از بچه های قسمت تنهاییی نشستم پای کارهام البته امروز پنجشنبه است و تا ساعت 1 ، 1:30 بیشتر نیستیم !


تلگرام : https://t.me/tanhatarenpesare