وقتی حرف می‌زنی، فقط چیزهایی را که از قبل می‌دانی تکرار می‌کنی؛ اما وقتی گوش می‌دهی، ممکن است چیزهای جدیدی یاد بگیری!

دالایی لاما

 پس نوشت : وقتی خودت با خودت حرف میزنی میشود تکرار چیزهای که میدانی و تکرار تنهایی خودت