دلمم گرفته ، میخام با کسی حرف بزنم اما هیچ کس نیست هیچ گوش شنوایی که فقط شنونده باشه و زبون چند و اندرز نباش نیست ! اینجا هم مینویسم ارومم نمیکنه هرکی هم میرسه میشه استاد زندگی و میشه بلندگوی پند و اندرز و شروع میکنه به تفت دادن دری وری که خدا بزرگ همه چیز درست میشه ؟ نه آقا جان ، نه خانوم جان هیچ چیز درست نمیشه فقط حل میشی توی مشکلات و بهش عادت میکنی همین و بس ... شاید یه مدت ننویسم خسته شدم امیدوارم توی این مدت جرات پیدا کنم که همه چیز رو تموم کنم ... خداحافظ