تفاوت است میان دوست اجتماعی و کسی که عاشقانه دوست می دارید.
مرز ها را رعایت کنید...
نکند برایش عاشقانه بنویسید اما ندانید که عاشقش هستید یا نه؟!
نکند با تردید هایتان کنار نیامده باشید اما عاشقانه بنویسید!
نکند ذهن بازتان را بهانه و دستاویزی قرار دهید برای هر چه دلتان خواست!
نکند دل بشکنید ،اخلاق را پاس ندارید و مهم تر از آن اعتماد عاشق را به معشوق سلب کنید!
وبه قول شازده کوچولو نکند گلی را اهلی کنی و مراقبت از آن را فراموش کنی!
حرف ها ،کلمات ،جملات را باکره نگه دارید برای کسی که عاشقانه دوست می دارید اما نه برای هرکسی!

پس نوشت : دوست اجتماعی خر است، دوست فقط دوست ([JUST FIREND) ، اصلا هرنوع دوستی خر است ... دوست بودن سخته ... وتنهایی بهتر کسی که قرار فقط یه مدت از تو استفاده کنه و برعکس و توام از اون استفاده کنی این دوستی نیست سو استفاده است نه دوستی