خطا کردم، برام انگار شده یک کار عادی ولی اینکار بد و گناه