+ خوبی؟ 

- خوبم :)

پس نوشت : خیلی بهم میگن حال خوبه ومن با یه لبخند احمقانه میگم : اوهوم خوبم :-) .