یک عمر به دنبال کسی هستم که ما را درک کند اما تنها کسی که منو درک می کند خودم هستم خودم، خودم