دنبال راهی هستم که سریع و راحت تمام بشه این نکبت که اسمشو گذاشتن زندگی