دلم گرفته حالم خوب داغونم هی این داریوش بیشعورهم میخونه " اون که رفته دیگه هیچوقت نمیاد .... تا قیامت دلم گریه میخواد... سرنوشت چشم هاش کوره نمیببینه " و بدتر نابود میکنه منو ... نخون داریوش جان نخون جان من ...