آدما ۳دسته هستن، اونایی که کلانمیفهمن چیزیت شده، اونایی که میفهمن چیزیت شده، ولی نمیدونن چی، اونایی که میفهمن ومیدونن چِت شده، دنبال سومی‌هاباشید .


+ اطرافیان من همگی از دو دسته ای اول اند بالاخص دسته ای دوم فراوان اند