دوست خوب، دنیایت را خوب می‌کند.
دنیاتون پر از دوستان خوب..

البته دوست خوب فقط خود آدم یا حتی دوست خیالی اش پویان جان