برگشتم به غار تنهایی اصلی ام هست " http://tanhataren-pesar.blogsky.com/" اینجا خوب نیست راحت نیستم برای نوشتن اونجا هر وقت حوصله نداشتم رمز عبور برای ورود می‌ذارم که کسی نیاد و شروع می‌کنم به نوشتن بی دلیل و بعد که آروم شودم پاک میکنم و رمز رو برمی‌دارم.


مرض دارم بازم برگشتم اینجا خود خدا شفام بده