فردا ظهر باید انتخاب واحد کنم 14 احد اگر این ترم رو هم مشروط بشم از دانشگاه اخراج بشم نمیدونم چه طوری انتخاب واحد کنم که مشکلی پیش نیاد برام