مامان هر روز ساعت 6 صبح زنگ میزنه منو برای نماز صبح بیدار میکنه البته من بلند میشم حرف میزنم و بعد که قطع کرده ام چراغ های حیاط رو خاموش میکنم و میخوابم ! امروز زنگ زده برخلاف هرروز برای نماز نمیگه سفارش آب دادن گل هاشو میکنه عجب ، مامان م مامان های قدیم !؟

آدرس کانال @tanhatarenpesare