یکسری از ادم ها هم هستند که معنا و مفهوم کلماتی که از دهان شان خارج می شود رو نمیهفمند و درک نمیکنند فقط میگویند که گفته باشند حرفی ، اما بعضی از کلمات گفتند خود بار مسئولیت عظیم برگردن آدم میاندازد و نباید بی خود و بیجهت گفت ... و اگر گفت تا انتهایی مسیر باشد پایش ... مثل همان قول مردانه و یا حرف مرد یکی ست و یا آدم حرف میزند سرش برود و نباید حرف ش برود ...
کسانی هستند که گفتم کلمه ی " دوستت دارم " برای شان یک بازیچه و یا یک تفریج برای سرگرمی و فرار از تنهایی ست اینکه بگویند تا کسی بیاید سمت ش تا مدتی آن رو از تنهایی برهاند و بعد که خسته برود سراغ کسی دیگر . اینگونه زیستان بسیار راحت و لذت بخش اما ترجیح میدم توی غارتنهایی م باشم و اینجوری زندگی نکنم