چرا من صبحونه من نمی خورم و میام سرکار الان شکم به غاروغور افتاده از گرسنگی ؟ چرا آخه اینقدر کم کاری در رسیدگی به خودم ؟ یکجورایی خودم رو فراموش کرده ام