امروز به خودم قهرم چه برسه به آدم های اطراف م ، نتیجه قهر نه صبحانه خورده ام و نه ناهار ، قهر کردن خوبه خصوصا قهر با خود