کاشک اوضاع مالی خوب بود مجبور نبود با این پا در بیام سرکار و خونه میشستم و تمام سعی مو میکردم افکارمو جمع و جور کنم و کد بزن و کد بزنم و از زندگیم سعی کنم با درد لذت ببرم