کسی میدونه ۰۵۱۴۲ پیش شماره کدوم شهر الان یکی زنگ زد و صدای چند تا بچه اومد؟  عجب!