تو دایره روابطتون قدر ۳ نفر رو بیشتر از همه بدونید اونیکه زود سین میکنه، اونیکه برات آهنگ میفرسته و اون کسی که رفتارش هیچوقت با تو عوض نشد ...

پس نوشت : والله من پیام می‌دم به چند نفر که پیام می‌‌دهم بعد از چند روز جواب می‌دهند کُلاً اون موضوع یا فراموش شده یا حل... خوش به حال اونایی که کسایی یا کسی رو دارند که براشون آهنگ می‌فرسته والله این قلم رو هم ندارم... تا دلتان بخواهد اطرافیان می رفتارشون عوض میشه!