بد بودن یا خوب بودن ملاک های متفاوت ی داره شاید آدم ی در نظر یک سری از افراد آدم خوبی باشه ولی همان آدم از نظر یک نفر بسیار منفور باش. ما در نظر یکسری از آدم های اطراف م آدم خوب و موجه ای به حساب می‌آیم ولی در پیش خودم وقتی حساب کتاب می‌کنم و یا به قول قدیمی ها چُرکته می‌ندازه نه بسیار آدم پلید و کثیف ی هستم که سزای اسفل سلیفین.این چُرکته اندازی هر شب قبل از خواب و اگر ترازو سنگین بشه تمام فردا رو دربَر می‌گیره...با چند نفری در این باره حرف زدم و گفتند بی‌خیال زیادی مته به خشخاش میزارم و بعضی خوب و بد کردن ها بی مورد باعث این وضعیت موجود شده نه پای چلاق م و نه احوالات خانوادگی و روحی و خانواده گی! در این صورت که این رفتار ملاحظه کارانه پیش خودم بسیار خوب و خوش چون دوست ندارم کسی از جانب من آزار ببین حتی به قیمت آزار دیدن روح و روان م این نوع رفتار به قول مجتبی داداشم رفتار آدم کوس خل هاست خب اشکال نداره من کوس خل و بقیه زرنگ اینجوری راحت تر زندگی می‌کنم درست موفقیت آنچنانی نداشتم و اعتماد به نفس و عزت نفس پایین دارم اما شب ها بی فکر خیال و عذاب وجدان می‌خوابم ( البته درد پا و سرگرم کردن خودم با رویاهای مختلف هست)