خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟
خدا در دستیست که به یاری میگیری، درقلبیست که شاد میکنی، درلبخندیست که به لب مینشانی، خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی، درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی، آنجاست که عهدمیبندی و عمل میکنی، خدا؛ درتو،باتو، و برای توست...
زنده یاد


سهراب سپهری

پس نوشت : سهراب نیستی ببینی خدا نیست این روزها ؟ دستی به یاری گرفته نمی شود ، قلب شاد نمی شود لبخندی بر لب نمیگذاریم ! نانی به کس ندهی به منت ! جشن و سروری فقط برای خودم هست و عهدی بجز دروغ و ریا و نیرنگ نمیبنیدیم