دارم میرم به تاخیر زیاد میرم سرکار خوابم میاد ساعت ۸:۳۰ از خواب بیدار شدم!