مامان ا خونه خاله برگشته میگه میخاد بره پنجشنبه بره سپاهان شهر دختر برای من ببینه ! هعی روزگار ! دختر خاله زهرا پیدا کرده