چرا من نمیخوابم هیچ کار مثبت هم انجام نمیدم هان؟ لعنت به من