کلیه ای چپم خیلی درد میکنه ! از صبح که مامان زنگ زد برای نماز صبح صدام بزنه ... یعنی مال حموم دیشب که رفتم و بعد با لباس نازک و کم خوابیدم؟