وقتی احساس من شبیه احساس کسی نیست، مطلقاً هیچ کس نمی تواند بفهمد درونم چه می گذرد؛ این یعنی تنهایی!


خیانت
پائولوکوئلیو


پس نوشت هیچ کس نمیتوانم هیاهوی درون من رو بفهمد که غوای است پر از بغض و درد پر از کینه از این زندگی پر از رنج تنهایی و بی هدف ی که توش گیر کردم بخاطر این پای چلاق