حسین دیروز گفت رضا چند سالته ؟ گفتم ۲۸ سال ؟ با تعجب گفت ۲۸ سال اصلا بهت نمیخوره ببین من ۳۹ سالمه کچلم ! بیش‌تر موهام سفیدند ! تو اینهمه مو داری و مشکی !
گمانم همین حرف های حسین باعث کلیه دردم شده !