ازاسم" آروین " خوشم اومده گمونم مناسب باشه برای اسم لب تاپ، اگرتاییدشدازاین به بعدصداش میزنم "آروین"دیگه نمیگم لب تاپ دربیشترمواقع البته