محدودیت معلولیت واقعا که تسلیم ش بشیم!وگرنه با هدف و برنامه‌ریزی میشه یک فرصت و انگیزه برای رسیدن به اهداف ی... جلسه بعدی ۱۸ این ماه