زنگ زدم با مدیرمالی برای دستمزدم حرف زدم...بی نتیجه بود تا آخر وقت صبر می کنم